www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Egzamin w Ministerstwie Infrastruktury
      terminarz 2014           Informacje dodatkowe         Pytania egzaminacyjne  

Informacje dodatkowe

1. Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej - należy złożyć, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem postępowania egzaminacyjnego.

2. Do wniosku należy dołączyć :
- dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu lub kopia potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy

- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap
(Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku
(pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego): 160 zł.
Wysokość opłaty za egzamin: 640 zł)
Informacje o aktualnych opłatach i nr konta, na które trzeba dokonać wpłaty:
Ministerstwo Infrastruktury Centrala: +48 22 630-10-00
- oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. art. 5 ust. 9 ustawy.
Wniosek i załączone dokumenty powinny wskazywać na to, że dotyczą tej samej osoby. Jeżeli część dokumentów pochodzi z okresu, w którym absolwent posiadał inne nazwisko, w załączeniu do wniosku powinien znajdować się odpis aktu potwierdzającego zmianę

3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem "świadectwa energetyczne-egzamin"

4. Kwalifikacja kandydatów na egzamin odbywa się wg kolejności wpływu wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku liczy się data wpływu uzupełnionego wniosku.

5. Kandydaci spełniający warunki, nie zakwalifikowani na dany termin egzaminu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, są kwalifikowani automatycznie na kolejny termin egzaminu.

6. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach do wniosku, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie kandydat nie uzupełni braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne. Minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu w danym terminie.

8. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i przekazuje dowód wniesienia opłaty za egzamin.

9. Egzamin składa się z części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w innym terminie niż część praktyczna, zgodnie z komunikatem o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

10. Część pisemna egzaminu składa się z 80 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 120 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie co najmniej 60 punktów z części pisemnej.

11. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 180 minut. Część praktyczna polega na sporządzeniu przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej.

12. Wyniki części pisemnej egzaminu są publikowane w terminie 7 dni od jej przeprowadzenia na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne.

13. Podczas egzaminu nie dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych przez kandydatów.

14. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

15. Rozwiązane przez kandydata testy oraz sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ramach części praktycznej egzaminu są dyskwalifikowane w przypadku gdy:
- sporządzono je innym niż czarnym lub niebieskim kolorem,
- umieszczono w nich jakiekolwiek znaki, rysunki umożliwiające identyfikację kandydata

16. Podczas części praktycznej egzaminu kandydat może korzystać z tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), Polskich Norm oraz kalkulatora w wersji naukowej zawierającego funkcję yx.

17. W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej może ponownie przystąpić do części pisemnej egzaminu albo części praktycznej egzaminu, jeżeli część pisemna została zakończona z wynikiem pozytywnym. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia egzaminu zakończonego wynikiem negatywnym.

18. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu kandydat wnosi opłatę (640 zł) za egzamin, na wskazane w komunikacie o terminie egzaminu konto, niezależnie od tego, czy wynik negatywny uzyskano z egzaminu praktycznego, czy z obu części egzaminu.

19. Egzaminy we wszystkich terminach rozpoczynają się o godz. 11.00. Kandydaci zostają wpuszczeni na salę o godz. 10.30.

20. Uczestnicy egzaminu mogą skorzystać z noclegu w hotelu na terenie Centrum. Rezerwacja pobytu we własnym (uczestników ) zakresie. Telefon kontaktowy: 22 559 22 01

21. Dla uczestników egzaminu dostępny jest parking strzeżony w cenie 3 zł pierwsza godzina i każda następna 1 zł, a także istnieje możliwość parkowania na ulicach w okolicy Centrum.

Źródło: http://www.mi.gov.pl

Zdobędziesz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych -
zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl