www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
 Świadectwa energetyczne      Efektywność energetyczna      Termomodernizacja 

Ustawa o efektywności energetycznej (projekt)

Rada Europejska w marcu 2007 r. podkreśliła konieczność zwiększenia efektywności energetycznej w Unii, tak aby osiągnąć cel zmniejszenia o 20% zużycia energetycznego Unii w 2020 r. Wezwała do dokładnego i szybkiego wdrożenia priorytetów określonych w komunikacie Komisji zatytułowanym "Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: wykorzystanie potencjału". Główne założenia tego planu dotyczą oszczędności w sektorze budowlanym.

Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 31 stycznia 2008 r., wezwał do wzmocnienia przepisów wynikających z dyrektywy 2002/91/WE, wezwał do weryfikacji planów strategicznych dotyczących oszczędności energii, oraz zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w 2020 r. Ponadto, decyzją nr 406/2009/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji zobowiązań Wspólnoty redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. (6), ustalono krajowe cele redukcji emisji CO2.

W związku z powyższym zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym będzie kluczowe. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych przewiduje wspieranie efektywności energetycznej w kontekście zamierzonego celu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych dla 20% całkowitego zużycia energii do 2020 r.

Obowiązujące obecnie przepisy nie zapewniają realizacji programów i środków poprawy efektywności energetycznej niezbędnych w celu uzyskania oszczędności energii wymaganych przez dyrektywę oraz zobowiązania międzynarodowe państwa. Dlatego zaproponowano projekt nowej regulacji jaką jest  ustawa o efektywności energetycznej.  Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowań służyć powinno pełnemu wdrożeniu dyrektywy i zapewnieniu wymaganej poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Masz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych?
Zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl