www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
      terminarz 2014           Informacje dodatkowe         Pytania egzaminacyjne  

Egzamin w Ministerstwie Infrastruktury

Odnajdą tu Państwo informacje jakie kroki poczynić w celu nabycia uprawnień do sporządzania certyfikatów energetycznych budynku.

Ustawa Prawo Budowlane określa katalog uprawnionych do starania się o prawo do wykonywania świadectw energetycznych w artykule 5:
"8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Copyright (c) 123RF Stock Photos
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem
pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej(*).

*)11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż
rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków."

Osoby będące magistrami lub inżynierami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej posiadają niejako "z automatu" uprawnienia do sporządzania świadectw.

W chwili obecnej magister dowolnej specjalności może starać się o te uprawnienia podobnie jak inżynierowie po odpowiednich kierunkach studiów (architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne). Dla tych osób ustawa przewidziała dwie drogi dochodzenia do tych uprawnień:

Copyright (c) 123RF Stock Photos
- pierwsza: szkolenie, a następnie egzamin organizowany w Ministerstwie Infrastruktury (dostępny terminarz egzaminów na rok 2014 oraz pytania egzaminacyjne)
- druga: studia podyplomowe, co najmniej roczne, kończące się egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej, wówczas egzamin w ministerstwie nie jest wymagany

W obu przypadkach, szkolenia i studiów podyplomowych, należy przy wyborze upewnić się czy program nauczania uzyskał aprobatę Ministra Infrastruktury, ponieważ jest to gwarancją dochodzenia swoich uprawnień. Brak akredytacji uczelni, czy organizującego szkolenia, nie daje możliwości starania się o uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynku. Ministerstwo prowadzi rejestr akredytowanych jednostek.

Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku odnajdą Państwo na naszej stronie:
natomiast jednostki pozauczelniane znajdują się pod adresem:
życzymy powodzenia na egzaminach i obronach.

Zdobędziesz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych -
zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl