www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Normy obowiązkowe

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej powołuje się na kilka norm, których stosowanie przy sporządzaniu świadectw energetycznych jest obowiązkowe.

Oto wątki obliczeń, w których nie obędzie się bez odwołań do opracowań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
- w przypadku obliczeń współczynnika przenikania ciepła przegrody nieprzezroczystej (pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną) posługujemy się normą PN-EN ISO 6946:2008
- w przypadku okien, świetlików i drzwi współczynnik przenikania ciepła przyjmuje się według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1
- w odniesieniu do ścian osłonowych metalowo-szklanych posługujemy się normą PN-EN 13830
- współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie obliczymy odnosząc się do PN-EN 12831:2006
- liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjmuje się wg PN-EN ISO 14683:2008, lub oblicza się wg PN-EN ISO 10211:2008
- normy dotyczące wentylacji odnajdziemy w PN-83/B-03430/AZ3:2000

Wspomniano w metodologii jeszcze dwie normy dotyczące sporządzania bazy danych klimatycznych (PN-EN ISO 15927-4 i PN-EN ISO 15927-1), jednak do nich zaglądać nie musimy, ponieważ baza danych klimatycznych została już na potrzeby certyfikacji energetycznej opracowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Warto również zajrzeć do normy PN-EN ISO 10456:2009 gdzie w tabelach podane są m.in. współczynniki przewodzenia ciepła. Próżno ich szukać w PN-EN ISO 6946:2008, która to zastąpiła wersję z 1999 roku. W poprzedniej, wycofanej już wersji, wartości współczynników przewodzenia ciepła dostępne były w opublikowanym załączniku krajowym. Teraz odnajdziemy je w odrębnej normie PN-EN ISO 10456:2009 "Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych". Warto porównać dane z 1999 i 2008 roku. Różnią się nie tylko czasem powstania. Ewentualne odwoływanie się w obliczeniach dotyczących certyfikatów energetycznych do współczynników przewodzenia ciepła wg w.w. norm należy poprzedzić analizą czasu powstania budynku, pochodzenia materiałów itp. Najlepszym źródłem są każdorazowo Aprobaty Techniczne, jeśli są dostępne.

Niektóre ze współczynników przewodzenia ciepła sklasyfikowano w naszej bazie:
pomocne przy określaniu parametrów cieplnych ścian w charakterystykach energetycznych.

Masz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych?
Zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

Normy powołane:
PN-EN ISO 6946:2008
"Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania"
Podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza

PN-EN 12831:2006
"Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"
Podano metody obliczania strat ciepła oraz określono sposób obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną dla typowych przypadków w warunkach projektowych. Typowe przypadki dotyczą w rzeczywistości większości budynków z pomieszczeniami o ograniczonej wysokości (nie przekraczającej 5 m) i ogrzewanych stale, zgodnie z wymaganiami projektowanymi

PN-EN ISO 14683:2008
"Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne"
Określono uproszczone metody obliczania strumieni ciepła przepływających przez liniowe mostki cieplne. Podano wymagania w odniesieniu do katalogów mostków cieplnych oraz ręcznych metod obliczania, a także tabelaryczne wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła. Podano definicje 4 terminów

PN-EN ISO 10211:2008
"Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe"
Podano wymagania dotyczące modelu geometrycznego 3-D i 2-D mostka cieplnego do komputerowych obliczeń strumieni ciepła i minimalnych temperatur powierzchni. Określono granice geometryczne i podpodziały modelu, cieplne warunki brzegowe i wartości cieplne oraz zależności, jakie należy stosować. Model oparto na następujących założeniach: warunki ustalone, niezależność wszystkich właściwości fizycznych od temperatury, brak źródeł ciepła wewnątrz elementu budynku. Podano definicje 20 terminów

PN-B-03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000
"Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania"
W aktualizacji:
Określono maksymalną wysokość budynków, w których może być stosowana wentylacja grawitacyjna. Podano wymagania dotyczące nawiewników powietrza zewnętrznego i zakres ich stosowania w budynkach. Podwyższono minimalną wielkość strumienia powietrza zewnętrznego dla jednej osoby w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach. Wykluczono jednoczesne stosowanie w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Ograniczono stosowanie wentylacji dyżurnej w pomieszczeniach. Wyeliminowano zbiorcze przewody wentylacji grawitacyjnej. Zaostrzono wymagania dotyczące szczelności drzwi wewnętrznych w budynkach

PN-EN ISO 10456:2009
"Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych"
Podano metody określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach. Procedury obejmują obliczeniową temperaturę otoczenia w zakresie od -30 °C do +60 °C. Podano współczynniki konwersji z uwagi na temperaturę i wilgotność, stosowane w zakresie średnich temperatur od 0 °C do +30 °C. Podano definicje 6 terminów

PN-EN 14351-1
"Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności"
Określono niezależne od materiału właściwości eksploatacyjne, które mają zastosowanie do uruchamianych ręcznie lub napędem okien (łącznie z oknami dachowymi, oknami dachowymi o odporności na działanie ognia zewnętrznego i drzwiami balkonowymi), drzwi zewnętrznych (łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi i drzwiami na drogach ewakuacyjnych) oraz zestawów okienno-drzwiowych, przeznaczonych do montowania w pionowych otworach ściennych lub w pochyłych dachach w przypadku okien dachowych. Zakresem objęto okna otwieralne, stałe lub częściowo stałe, z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem, całkowicie lub częściowo przeszklone (łącznie z każdym nieprzezroczystym wypełnieniem) oraz zestawy drzwiowe z wbudowanymi naświetlami lub elementami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę i przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu (jeśli takie występują). Dotyczy wyrobów łącznie z okuciami, uszczelkami, otworami przeszklonymi, żaluzjami, skrzynkami żaluzji i/lub zasłonami, jeśli występują. Wyrobów objętych niniejszą normą nie ocenia się pod kątem zastosowań w strukturze budynku

PN-EN 13830:2005
"Ściany osłonowe - Norma wyrobu"
Określono właściwości ścian osłonowych i podano dane techniczne o zmiennych wymaganiach eksploatacyjnych w Europie oraz kryteria i kolejność badań, którym poddawany jest wyrób w celu wykazania zgodności, i które mają zastosowanie w zapewnieniu prawidłowego systemu produkcji, jak również w projektowaniu ścian osłonowych i zamykają się w zakresie do 15 stopni odchylenia od powierzchni elewacji

źródło: www.pkn.pl

Sklep audytora energetycznego   Zapraszamy do naszego sklepu internetowego.

© eco-en.pl