www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
   Rejestr            Rejestracja            Regulamin            Kontakt   

REGULAMIN


Definicje:
wortal: www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
geolokalizacja: zakres działania usługi wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej przypisany do osób zarejestrowanych w wortalu
aktywacja: polega na umieszczeniu danych użytkownika na stronach wortalu
umowa: pisemna forma uzgodnień dotyczących warunków współpracy określonych w regulaminie, podpisana przez przedstawiciela wortalu oraz osobę uprawnioną do wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej, bądź osobę reprezentującą firmę zajmującą się wystawianiem świadectw, której pracownicy posiadają stosowne uprawnienia, która dokonała zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na stronach wortalu; wzór umowy
lista imienna: lista osób z którymi przedstawiciel wortalu podpisał stosowną umowę, w porządku wg czasu zarejestrowania, lub wg wykupionej opcji wyświetlania, przypisana do konkretnej geolokalizacji (zasady przypisania miejsca wyjaśnia cennik)
cennik: kwoty jakie trzeba uiścić za publikację danych na stronach wortalu; integralna część regulaminu
użytkownik: osoba której dane aktywowano w wortalu

Warunki współpracy:
1. Osoba podejmująca współpracę z wortalem www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl musi spełniać warunki określone w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373), czyli posiadać pełne uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, bądź reprezentować firmę zajmującą się wystawianiem świadectw, której pracownicy posiadają stosowne uprawnienia.
2. Nie podejmujemy współpracy z osobami szkolącymi się w wymaganym zakresie dopóki nie zdobędą wymaganych uprawnień potwierdzonych wpisem do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury (nie dotyczy osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej).
3. Zarejestrowanie się w wortalu przez osobę uprawnioną (pkt.1) jest dobrowolne, polega na przesłaniu zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronach wortalu; rejestracja nie jest równoznaczna z aktywacją. Aktywacja następuje po uiszczeniu opłaty wg cennika. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto, którego nr wraz z podsumowaniem rejestracji, przesyłany jest w mailu zwrotnym.
4. Do umowy dołączone jest oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do sporządzania świadectwa, dla firm jest to stosowna deklaracja. Przesłanie umowy w formie elektronicznej następuje po dokonaniu stosownej opłaty. Osoba, która dokonała rejestracji w wortalu i dokonała opłaty, a nie podpisała umowy otrzymuje status "nie potwierdzono uprawnień", do momentu podpisania umowy. Oznacza to iż jej dane są wyświetlane w serwisie, jednak opatrzone są stosownym znakiem graficznym.
5. Fakturę VAT przesyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz podpisaniu przez obie strony umowy.
6. Publikowany na stronach cennik obowiązuje w czasie jego publikacji na stronach wortalu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia użytkowników. Jednakże w miarę możliwości zmiany będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Umowa jest zawierana na czas określony i ewentualne zmiany cen w trakcie jej trwania jej nie dotyczą. Przy zawieraniu umowy aktualny jest cennik publikowany na stronach wortalu w dniu jej zawarcia.
8. Użytkownik jest zobowiązany w celu przedłużenia czasu trwania umowy do zgłoszenia tego faktu nie później niż 7 dni roboczych przed jej rozwiązaniem, wówczas zachowuje prawo do zajmowanej pozycji na liście imiennej, przypisanej do danej geolokalizacji, chyba że nowa umowa stanowi inaczej. Nie uiszczenie opłaty we wskazanym w umowie terminie skutkuje natychmiastowym jej rozwiązaniem.
9. Nie stosuje się praktyki automatycznego przedłużania umowy (patrz pkt.8)
10. Podpisanie umowy pomiędzy osobą uprawnioną (pkt.1) a przedstawicielem wortalu jest równoznaczne z:
- udostępnieniem danych osobowych w formie funkcjonującej na stronach wortalu, poszerzonych o dodatkowe informacje, których treść podlega uzgodnieniu między przedstawicielem wortalu a osobą zarejestrowaną i nie może być zmieniona bez porozumienia (forma pisemna);
- powyższe dane, lub ich część, są publikowane na stronach wortalu w postaci listy imiennej przypisanej do geolokalizacji w trakcie trwania umowy
- kolejność wyświetlania na listach w danej geolokalizacji zależy od kolejności zgłoszeń i/lub od wykupienia opcji wyświetlania w danej geolokalizacji; rezerwacja miejsca następuje w momencie rejestracji, w przypadku wyboru dodatkowych opcji wyświetlania na miejscu 1, 2 lub 3 - ich rezerwacja nastąpi tylko w przypadku miejsc wolnych; decyduje czas wysłania zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny; dla każdej geolokalizacji konieczne jest wypełnienie oddzielnego formularza; rezerwacja wygasa w przypadku braku potwierdzenia danych w ciągu 7 dni, bądź braku wpłaty na koncie - trzeciego dnia od wyznaczonego umową terminu zapłaty, nie dotyczy "powiatów na wyłączność"
- prawo do miejsca na liście imiennej przypisanej do danej geolokalizacji nie podlega odstąpieniu innemu użytkownikowi, wymianie pomiędzy użytkownikami itp.
- jeden użytkownik ma prawo do zajmowania tylko jednego miejsca na liście imiennej przypisanej do danej geolokalizacji
- jeden użytkownik ma prawo do rejestrowania się w wielu geolokalizacjach
- w przypadku gdy wygasa rezerwacja miejsca 1, 2 lub 3 na liście imiennej przypisanej do danej geolokalizacji, prawo do niego przysługuje kolejnej zarejestrowanej osobie, która wyraziła chęć do jego zajęcia (wg czasu zgłoszenia)
11. Właściciel wortalu zobowiązuje się do:
- utrzymania domeny w trakcie trwania umowy
- zapewnienia stałego dostępu do informacji umieszczonych na wortalu w miarę swoich możliwości
- dbania o estetykę serwisu internetowego
- czytelnej prezentacji powierzonych przez użytkowników danych
- umieszczania danych użytkownika na stronach wortalu o treści zgodnej z umową, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie właściciela wortalu, do ostatniego dnia obowiązywania umowy
- informowania użytkowników o nowościach na stronach serwisu
- promocji wortalu w sieci i poza nią w miarę swoich możliwości
12. Właściciel wortalu nie ponosi odpowiedzialności za:
- przerwy w dostępie do wortalu spowodowane z przyczyn technicznych, niezależnych od właściciela
- działanie użytkownika nie zgodne z prawem; w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości danych lub uprawnienia, o którym mowa w p-cie 1, a także w przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonywania usług wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej, właściciel wortalu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem w trybie natychmiastowym i usunięcia jego danych z listy imiennej użytkowników
13. Użytkownik zobowiązany jest do:
- poinformowania właściciela wortalu o zmianach danych publikowanych w serwisie nie później niż na trzy dni przed zaistnieniem faktu
- rzetelnego wykonywania usługi wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem
- uiszczenia w terminie należności określonej umową zawartą z właścicielem wortalu
- zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawidłowości w działaniu wortalu oraz błędów redakcyjnych, które mogły by wpłynąć negatywnie na jakość wortalu
14. Rejestrując się na stronach wortalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez wortal w celach statystycznych i marketingowych przez firmę eco-en Alina Maria Buras; ul. Altanowa 5/6; 85-760 Bydgoszcz; w szczególności na otrzymywanie informacji dotyczących działania wortalu i zgodnych z formułą jego funkcjonowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
15. Najlepsza rozdzielczość prezentacji wortalu: 1024x768 i wyższe.
16. Właściciel wortalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu wortalu, nie odbiegających jednak od tematyki prezentowanej adresem internetowym www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.pl
17. Właściciel wortalu zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania danych osoby rejestrującej się bez podania przyczyn.
18. Właściciel wortalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie prezentacji graficznej danych.
19. Zabrania się wykorzystywania zamieszczonych na wortalu danych do celów innych niż wskazuje formuła wortalu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
20. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Kodeksu cywilnego.

Cennik
Od miejsca 6-go włącznie rejestracja za jedyne 30 zł netto - promocja do końca 2010!

Lp. Tytuł opłaty (PLN) netto1)
1 Roczna publikacja danych w jednym powiecie 50
2 Opcja wyświetlania na miejscu 1 (pierwszym) w danym powiecie (dopłata) 2) 1503)
3 Opcja wyświetlania na miejscu 2 (drugim) w danym powiecie (dopłata) 2) 1003)
4 Opcja wyświetlania na miejscu 3 (trzecim) w danym powiecie (dopłata) 2) 503)
5 Wyróżnienie (dopłata) 4) 203)

1) do cen podanych (PLN) w tabeli należy doliczyć podatek VAT 22%
2) miejsca na liście od 4 miejsca począwszy są przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń
3) podlega sumowaniu z kwotą pkt. 1 tabeli cennika
4) dostępne dla każdego użytkownika niezależnie od miejsca na liście, sposób wyróżnienia zależy od aktualnej szaty graficznej wortalu, daje możliwość umieszczenia znaku graficznego w postaci logo firmy, lub zdjęcia.

Uwaga:
- dopuszczalnym jest, aby osoba która jako jedyna w danym powiecie wyraziła chęć zajmowania pierwszego miejsca na liście zajęła je na podstawie opłaty jak za miejsce 4 (czwarte), jednak w przypadku dalszych zgłoszeń innych użytkowników do zajęcia wyższych pozycji na liście imiennej, osoba ta traci pozycję pierwszej i zajmuje miejsce 2 (drugie), 3 (trzecie) lub właściwe; stosuje się adekwatnie do miejsc kolejnych
- "powiat na wyłączność" - istnieje możliwość wykupienia podstrony internetowej dotyczącej konkretnej geolokalizacji na wyłączność, o cenę abonamentu rocznego należy każdorazowo złożyć zapytanie. Powiaty wykupione "na wyłączność" są wykluczone z trybu rejestracji.


Wszystkie wizytówki posiadają zakładkę w której można umieścić dodatkowy opis, bądź obrazek, wedle życzenia użytkownika, jednak ich wielkość musi być dostosowana do dostępnego obszaru. Redagowanie tekstu czy dopasowanie obrazka - gratis. W przypadku wyświetlenia obrazka w formie zdjęcia czy jakiejkolwiek innej użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do niego i nie narusza praw osób trzecich. Treści prezentowane nie mogą być wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe. Zakładka ulega rozwinięciu po kliknięciu pola z napisem " Zobacz więcej... " lub dowolnego miejsca na wizytówce, oprócz linka do strony zadeklarowanej przez użytkownika (bezporednie linki do stron www dotyczą m-c 1-5). W przypadku braku danych poszczególne pola wizytówki lub zakładki pozostają niezapełnione.

Na wszelkie pytania, czy wątpliwości odpowiadamy. Korespondencję prosimy przesyłać na adres mailowy umieszczony na stronie internetowej. Użytkownikom z aktywacją zapewniamy kontakt telefoniczny i obsługę w kwestiach dotyczących strony, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach od 10.00 - 14.00, pod numerem telefonu wskazanym na stronie.

© eco-en.pl