www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

OGŁOSZENIE

Najbliższe terminy i miejsca szkoleń to:
• woj. podkarpackie - Rzeszów (17 listopada 2012r. – 09 grudnia 2012r.)
• woj. mazowieckie – Siedlce (17 listopada 2012r. – 15 grudnia 2012r.)
• woj. lubelskie – Lublin (17 listopada 2012r. – 16 grudnia 2012r.)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

KOLEJNE GRUPY SZKOLENIOWE RUSZĄ JUŻ W GRUDNIU 2012 R! SZCZEGÓŁY W BIURZE PROJEKTU:

Biuro Projektu „Audytor Energetyczny”
ul. Narutowicza 23/3, 20-004 Lublin
tel./fax 81 534 80 43
mail: biuro@audytorenergetyczny.info
www: www.audytorenergetyczny.info

SZCZEGÓŁY:

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „Audytor energetyczny”, w ramach którego są organizowane szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków zakończone egzaminem przed Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców lub pracowników u nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), podlaskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwie;
b) wykonuje pracę na terenie jednego z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego;
c) ukończyła studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (na dowolnym kierunku) lub studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Szkolenia będą organizowane w trybie weekendowym i/lub w dni robocze w zależności od preferencji uczestników Projektu w grupach 10 osobowych. Szkolenie jednej grupy będzie wynosiło 8 dni szkoleniowych, po 8 godz./dzień.

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową. (Dz. U. z 2009 r., Nr 17, poz. 104 ). Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, mającej na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw energetycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Szczegółowe informacje w Biurze projektu przy ul. Narutowicza 23/3, 20-004 Lublin. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:00. Informacje będą również udzielane telefonicznie tel. 81 534-80-43 lub e-mailowo: biuro@audytorenergetyczny.info.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na naszej stronie internetowej: www.audytorenergetyczny.info.

Można wstępnie zapisać się na szkolenie korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie głównej projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Masz uprawnienia do sporz‘dzania wiadectw energetycznych?
Zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl