www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
 Certyfikaty energetyczne - informacje   Certyfikat energetyczny - wzór 

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY - vademecum inwestora

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

O tym kiedy certyfikat energetyczny jest potrzebny mówi artykuł 5 Prawa Budowlanego. W szczególności zapis ten dotyczny budynków oddawach do użytkowania, jednakże certyfikat energetyczny (ocena charakterystyki energetycznej - świadectwa charakterystyki energetycznej) dotyczy również tych działań prawnych w wyniku których nastąpi:
- przeniesienie własności
- zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- powstanie stosunek najmu
budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawdź co powinno się znajdować na każdej ze stron certyfikatu...
Certyfikat energetyczny - wzór

Certyfikat energetyczny wzór 1.1   Certyfikat energetyczny wzór 1.2   Certyfikat energetyczny wzór 1.3   Certyfikat energetyczny wzór 1.4

A kiedy nie?

Powyżej przedstawione przepisy nie stosuje się do budynków (Prawo Budowlane art.5 ust.7):
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
- użytkowanych najwyżej 2 lata
- mieszkalnych użytkowanych najwyżej 4 miesiące w roku
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
- przemysłowych i gospodarczych (zapotrzebowaniu na energię ⋜ 50 kWh/m2/rok)
- służących działalności związanej z religią i kultem
- zabytków

Dlaczego musimy świadectwa energetyczne wykonywać?

Dyrektywa 2002/91/WE Do sporządzania certyfikatu energetycznego obliguje nas dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003 str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, str. 168), oraz polskie Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 roku.
Więcej o regulacjach prawnych na stronach: Polskie prawo i Unijne regulacje o świadectwach.

A po co?

Rzetelnie wykonany certyfikat energetyczny wskaże co możemy zrobić aby nas budynek zużywał mniej energii, co oczywiście ma przełożenie na płacone przez nas rachunki.

Jak?

Procedurę poprzedzającą uzyskanie świadectwa energetycznego krok po kroku opisano na stronie:
Znajdź audytora energetycznego w swojej okolicy w naszej bazie:
Rejestr audytorów energetycznych.

© eco-en.pl