www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Regulamin
         Umowa   

UMOWA NR .... - WZÓR

Zawarta dnia ........ roku,
pomiędzy Panią/Panem: ............
zamieszkałym(łą): ............
zwanym dalej Usługobiorcą,
a
firmą:
eco-en
Alina Maria Buras
ul. Altanowa 5/6
85-760 Bydgoszcz
zwaną dalej Usługodawcą.
§1
Usługodawca umieści na stronach wortalu funkcjonującego pod adresem internetowym:
na czas trwania umowy, dane Usługobiorcy o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przypisanych do geolokalizacji i pozycji na liście wg załącznika nr 1.
§2
Czas trwania umowy 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy.
§3
Prawa i obowiązki stron określono w regulaminie, którego treść znajduje się pod ogólnodostępnym adresem internetowym:
http://www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl/CE_P/regulamin.html
Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§4
Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z wymogami zawartymi w Prawie budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§5
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Publikowane dane.

Usługobiorca:                            Usługodawca:

.........................                         .........................
pieczęć i podpis                         pieczęć i podpis

© eco-en.pl